תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

מבוא

 1. מסמך זה נכתב בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.
 2. אתר ayalabar.co.il (להלן: "האתר") הוא אתר המשמש כאתר ייצוגי של איילה בר שפע, תיווך נדל"ן באזור השרון (להלן ולצורך מסמך זה: "החברה"). השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים להלן.
 3. השימוש באתר כולל את המוצרים או השירותים המוצעים בו, קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים ותכנים שונים המוצעים לקהל המבקרים באתר, אשר עשויים להשתנות מעת לעת.
 4. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה מוקדמת או אזכור בערוצי האתר השונים. אם יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה באתר. תוקף השינויים הוא מיידי אלא אם נקבע אחרת בדין או במדיניות הפרטיות של החברה או בהודעה באתר כאמור.
 5. בכל מקרה שבו תוכן האתר סותר ו/או אינו תואם את האמור בתקנון זה, הוראות התקנון גוברות. 

קניין רוחני

 1. האתר בכללותו לרבות כל המידע שבו, ובכלל זה עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה מסוגים שונים לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר ומהווים קניין רוחני בלעדי של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש ללא אישור מראש ובכתב מהנהלת האתר.
 2. בנוסף ומבלי לפגוע באמור לעיל, אין להפיץ, למכור, להשכיר, ליצור עבודות נגזרות, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, שמות או סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן, מכל סוג שהוא, שיש באתר מבלי שיש ברשותך אישור מראש ובכתב מהנהלת האתר.

תוכן האתר

 1. אנו שואפים לספק את המידע המוצג באתר ללא תקלות אך יתכנו, בשל אילוצים טכניים, תקלות או הפרעות בזמינות או באופן הצגת המידע באתר. לכן, איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל שיבוש או הפסקת המוצר.
 2. אנו עושים מאמצים על מנת שהמידע הכלול באתר יהיה מדויק ומעודכן אולם יתכן שיפלו בתוכן טעויות או חוסר דיוקים. הנהלת האתר לא תישא באחריות לנזק מכל סוג שהוא שיגרם עקב טעויות או חוסר דיוקים במידע כאמור.
 3. המידע המוצג באתר אינו מהווה המלצה, חוות דעת, או יעוץ וכל הסתמכות על המידע המוצג באתר הינו באחריות הבלעדית של המשתמש באתר. הנהלת האתר לא תישא באחריות כתוצאה מהסתמכות על המידע המוצג באתר.
 4. קישורים מהאתר לאתרים אחרים הינם לנוחות המשתמש בלבד ואין להנהלת האתר שליטה על אתרים אלה ואין היא נושאת באחריות לתקינות הקישורים או לתכנים המופיעים באתרים אחרים. הנהלת האתר רשאית להסיר כל קישור מהאתר או להוסיף קישורים נוספים.
 5. קישורים לאתרים חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתך בלבד והוא בתחום אחריותך כמשתמש באתר.
 6. האתר בכללותו והתכנים המופיעים בו הינם קניינה הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם שימוש אשר סותר את האמור במסמך זה, למעט במקרים בהם צוין במפורש אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף אחר. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש במידע המוצג ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.

משתמשים באתר

 1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להתנות, לחסום או להגביל את הגישה לאתר, למשתמש מסוים או לקבוצת משתמשים.
 2. באתר עשויים להתפרסם מעת לעת תכנים שמקורם במשתמשי האתר. הנהלת האתר רשאית לבדוק תכנים אלו לפני או אחרי פרסומם באתר. הבדיקות נעשות, בין היתר, כדי למנוע פרסומם של תכנים הנראים בלתי חוקיים, מטעים או כאלה שאינם עולים בקנה אחד עם אופי ומטרות האתר. יובהר, כי תכנים אלה אינם מתפרסמים מטעמו של האתר, הם אינם מבטאים את עמדת הנהלת האתר ואין כל ערובה לאמינותם או חוקיותם. הנהלת האתר אינה אחראית לכל תוצאה או נזק שיגרמו כתוצאה מהסתמכות על תכנים אלה.

הגבלת האחריות

 1. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד. הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק או תוצאה שיגרמו עקב הגישה לאתר או השימוש בו, לרבות נזקים שיגרמו למשתמש באתר או לרכושו עקב רכישה באמצעות האתר ו/או עקב תוכנות ויישומים זדוניים.
 2. האמור לעיל, הינו לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס, ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק. 
 3. המשתמש/לקוח יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המשתמש/לקוח בהקלדת הנתונים, לרבות טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס אשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ”ב. 
 4. הנהלת האתר עושה כל שביכולתה כדי להגן על פרטי המשתמשים באתר. אם, למרות האמור, יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע הקשור בפרטי המשתמשים הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק שיגרם כתוצאה מהשגת הגישה לפרטים אלה.

אבטחת מידע

 1. החברה מיישמת באתר מנגנוני הגנה על מנת לאבטח את המידע באתר. מנגנונים אלה מצמצמים את הסיכון לחדירה בלתי מורשית, אך אינם מקנים בטחון מוחלט. לפיכך, החברה  אינה יכולה להתחייב ואינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני חדירה ו/או גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בו או המועבר באמצעותו והשימוש של המשתמש באתר נעשה בכפוף ובהסכמה לתנאי זה.
 2. החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע באתר עקב חדירה ו/או גישה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשה או מחדל שאינם בשליטת החברה.
 3. המשתמש מתחייב בזאת שלא לנסות לבצע כל פעולות שיבוש בפעולת האתר, לרבות – כל נסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ”ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט “בוט” או כל אמצעי אוטומטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר. מובהר בזאת, כי החברה  תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי הפעולות האסורות, כמפורט בסעיף זה. 

מדיניות פרטיות

 1. מדיניות הפרטיות המפורטת בחלק זה (להלן: "מדיניות הפרטיות") מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ויש לקוראה יחד עם תנאי השימוש, ולעשות שימוש בהגדרות המופיעות בתנאי השימוש.
 2. החברה מחויבת לכבד את פרטיות המשתמשים באתר. על מנת לשפר את ההגנה על פרטיות המשתמש מפרסמת החברה מדיניות פרטיות זו ומספקת את המידע המצוי בה אודות האפשרויות העומדות בפני המשתמש בעת שימושו באתר ובנוגע להתנהלות החברה לגבי איסוף מידע מהאתר והשימוש בו.
 3. ככל שהמשתמש העביר נתונים אודותיו לחברה, נתונים אלה נשמרים אצל החברה וכן עשויים להישמר במערכת דיוור ישיר אצל צד ג’, במקרה שהחברה תבצע דיור ישיר ללקוחותיה. החברה מתחייבת לעשות שימוש במידע האמור על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין ולשם המטרות הבאות:
 • לאפשר למשתמש באתר שימוש יעיל ונוח;
 • יצירת קשר עם המשתמש בדבר סטטוס הזמנתו ואספקת המוצרים או השירותים שהזמין;
 • לכל מטרה אחרת המפורטת בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו.
 1. פרטי משתמש אשר יימסרו על ידו יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה והמשתמש מאשר את ידיעתו והסכמתו כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו יישמר במאגר המידע המשמש את  החברה לצרכים הבאים:
 • שיווק, פרסום, קידום מכירות ולמטרת פניה למשתמש בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר ובכל אמצעי תקשורת שהחברה תמצא לנכון (לרבות בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר);
 • צרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות;
 • צרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו;
 • מתן שירותים למשתמש והבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק.
 1. ידוע למשתמש כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. בהתאם להסכמת המשתמש כדין, החברה תהא רשאית לפנות אליו מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות לשירותים שונים והטבות של החברה אשר ניתנים במסגרת שימושו של המשתמש בשירותי החברה. הפנייה תיעשה באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקסימיליה, ברשתות החברתיות, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהמשתמש בכל עת.
 2. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבהרשמתו לאתר הוא מסכים לקבל הודעות מהחברה לרבות הודעות אשר עשויות לכלול דיוורים שהינם “דבר פרסומת” כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח-2008.
 3. בהתאם לדין ולמדיניות הפרטיות של החברה,  רשאי המשתמש, בכל עת, להודיע לחברה על סירובו לקבל דיוור ישיר, ולחזור בו מהסכמתו, ככל שניתנה (להלן: "הודעת סירוב"); הודעת הסירוב לא תהיה כרוכה בתשלום, למעט עלות משלוח ההודעה, ככל שיש; הודעת הסירוב תינתן בכתב או בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת, לפי בחירת הנמען; הודעה כאמור ניתן לשלוח אל מוקד שירות הלקוחות של החברה שפרטי הקשר עימו רשומים לעיל.
 4. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטי המשתמש והמידע שנאסף על פעילותו באתר, אלא במקרים שלהלן:
 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר, מענה לבקשות המשתמשים, ניהול ובקרת האתר, לאפשר פעולות שיווקיות שונות, להעניק תמיכה ושירות לקוחות וכיו”ב;
 • החברה עשויה ו/או רשאית לאפשר גישה לפרטים האישיים של המשתמש לסוכניה, קבלניה, שותפיה העסקיים או ספקי שירות אחרים במידת הצורך. החברה תגביל גישה למידע כאמור למידע שדרוש לצדדים שלישיים אלה באופן סביר על מנת לבצע את המטרות לשמן החברה התקשרה עימם והחברה דורשת מצדדים שלישיים אלה לשמור על חשאיות הפרטים האישיים ולעמוד בתנאי חקיקת הפרטיות הרלוונטיים לרבות הגנה נאותה על הפרטים האישיים. צדדים שלישיים אלה יוכלו להשתמש בפרטים האישיים רק לצורך אספקת שירותיהם להחברה ולא יורשו לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת. צדדים שלישיים אלה כוללים ספקי IT(כגון ספקי שירותי ענן), ספקי שירותי דיוור ישיר וכיו”ב;
 • כאשר המשתמש אישר להחברה להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים;
 • על מנת לאכוף את תנאי השימוש או הסכמים אחרים או מדיניות אחרת;
 • במקרה בו החברה תחליט לגבות חוב שלא שולם באמצעות צד שלישי כגון משרדי עורכי דין;
 • אם המשתמש הפר את תנאי המסמכים המחייבים בינו לבין החברה או חלק מהם, או אם יבצע באמצעות האתר, או בקשר לאתר, פעולות הנחזות על ידי החברה כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • בתגובה לצו או החלטת בית משפט, זימון או דרישת חקירה אחרת, או דרישה לשיתוף פעולה מאת רשות אכיפה או רשות ממשלתית אחרת;
 • על מנת לקבוע, לשמור, או לממש את הזכויות המשפטיות של החברה;
 • על מנת להתגונן מפני תביעות משפטיות ו/או הליכים אחרים כפי שיידרש לפי דין. במקרים כאמור, החברה עשויה להעלות או לוותר על התנגדות או זכות העומדת לרשותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי;
 • כאשר החברה סבורה כי גילוי הינו ראוי בקשר למאמצים לחקור, למנוע, לדווח או לנקוט בפעולה אחרת בנוגע לפעילות בלתי חוקית, חשד לתרמית או עוולה אחרת;
 • על מנת להגן על הזכויות, הגוף, הרכוש או הבטיחות של החברה, עובדיה, משתמשי האתר (לרבות שלך) או אחרים;
 • בקשר לעסקה תאגידית מהותית, כגון מכירת עסקי החברה, מיזוג, איחוד, או מכירת נכסים, או במקרה של פירוק, הקפאת הליכים, כינוס נכסים וכיוצ”ב.

שימוש האתר ב- cookies

 1. באתר (לרבות בדיוור ישיר מהאתר) נעשה שימוש ו/או עשוי להיעשות שימוש ב"עוגיות" (Cookies)(להלן: "קוקיז") כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש, לפרסום ודיוור ישיר, לצרכי אבטחת מידע, לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר, ניהול ובקרת האתר.
 2. קוקיז הם קבצי טקסט (מחרוזת אותיות או מספרים), שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממערכות המחשוב של האתר. חלק מהעוגיות פוקעות כאשר תסגור את הדפדפן וחלקן נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. הקוקיז יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, הדפים שבהם ביקרת, מדורים, מידע שביקשת לראות כשנכנסת לאתר ועוד.
 3. קוקיז עשויים להיאסף באמצעות ספקי פלטפורמות פרסום דיגיטליות (כדוגמת גוגל Google ו- Facebook). החברה ו/או מי מטעמה (כגון שירות דיוור ישיר) עשויים ורשאים לעשות שימוש במידע שנאסף לצרכים כאמור לעיל (וראה להלן לעניין Google Analytics). מובהר כי השימוש שספקים כאמור עושים בקוקיז כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.
 4. אם אינך מעוניין שיאסף מידע אודותיך באמצעות קוקיז תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. כמו כן, ביכולתך למחוק את הקוקיז במחשבך בכל עת. מובהר שנטרול הקוקיז ו/או מחיקה שלהם עשוי לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר ו/או באתרי אינטרנט אחרים.
 5. החברה עשויה לעשות שימוש לצרכים דלעיל בטכנולוגיית אינטרנט סטנדרטיות, כגון גוגל אנאליטיקס, על מנת לעקוב אחר השימוש של המשתמש באתר. כמו כן, החברה עשויה לעשות שימוש במידע האמור לעיל בהודעות דוא”ל או עלונים לקידום מכירות, על מנת לקבוע האם ההודעות נפתחו והאם ננקטה פעולה בעקבותיהם. 

Google Analytics

 1. האתר עושה שימוש ב- Google Analyticsשהינו אמצעי לניטור הפעולות באתר על בסיס מידע אנונימי בלבד, לצורך שיפור השירותים באתר. אמצעי זה אוסף מידע כגון תדירות השימוש באתר, באילו דפים ביקרו המשתמשים ובאילו אתרים ביקרו לפני כניסתם לאתר. 
 2. החברה אינה עושה שימוש במידע האמור באופן שיש בו לזהות את המשתמשים באתר. בנוסף, המידע שנאסף על ידי גוגל אנליטיקס מוגבל על ידי מדיניות הפרטיות של חברת גוגל (ניתן לעיין במידע הנמסר על ידי גוגל לעניין זה בקישור: https://policies.google.com/privacy).
 3. המשתמש רשאי לבחור שלא לספק להחברה מידע מסוים, אולם יתכן שהדבר יגרום לכך שלא יוכל לעשות שימוש במאפיינים מסוימים באתר מכיוון שמידע כאמור נדרש על מנת לקבל את שירותי החברה באתר, לרבות ביצוע הזמנות באתר.

איזור וסמכות שיפוט

 1. כל פעילות האתר וכל מחלוקת הקשורה באתר תהיה כפופה לדין הישראלי באופן בלעדי וסמכות השיפוט המקומית תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל.
 2. צוות החברה משקיע מאמצים רבים בניהול האתר ומאחל לך שימוש מהנה ופורה. נשמח לקבל כל שאלה, בעיה או הצעה לשיפור למייל: ayalabar1@gmail.com. 
Scroll to Top